حسام مصوری

8 نوشته
دانشجو پزشکی در پایتخت - نوشتن در فضای وب را تلاشی کوچک میدانم از سوگند بزرگی که یاد خواهم کرد: «سوگند یاد می‌کنم که در امر بهداشت، اعتلاء فرهنگ و آگاهی‌های عمومي تلاش نمايم - از سوگندنامه پزشکی ایران»